Tìm kiếm
Đầu tư
Hoạt động đầu tư

Bằng nguồn lực của mình, iNGA hiện đang đầu tư vào một số lĩnh vực mà công ty dự đoán có cơ hội phát triển trong tương lai. Chúng tôi cũng mong muốn tìm kiếm những dự án cần đầu tư dưới nhiều hình thức

Đồng thời iNGA mở rộng chào đón các nhà đầu tư chiến lược có mong muốn phát triển cùng doanh nghiệp.