Tìm kiếm
eCompany Platform - Giải pháp nền tảng doanh nghiệp
eCompany Platform - Nền tảng cho doanh nghiệp điện tử

Một môi trường làm việc hiện đại góp phần quan trọng vào thành công của quản trị doanh  nghiệp; eCompany Platform là giải pháp giải quyết bài toán cốt lõi doanh nghiệp bằng cách mang đến môi trường tương tác điện tử cho toàn bộ các thành viên trong doanh nghiệp của bạn. Sẽ không còn nữa việc phải hàng ngày theo dõi bảng tin ở công ty, theo dõi lịch hoạt động, lên lịch làm việc cho nhóm, lưu trữ hồ sơ thiếu tập trung... một khi đã triển khai eCompany Platform.

eCompany Platform là bộ sản phẩm văn phòng bao gồm các ứng dụng chính sau đây
  • Company News (bảng tin doanh nghiệp): truyền tải thông tin trong doanh nghiệp
  • YeahCRM: quản lý khách hàng, bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp
  • Company Drive: lưu trữ tài liệu doanh nghiệp
  • Calendar: lịch làm việc
  • Timeline: mạng xã hội nội bộ doanh nghiệp
Các ứng dụng trên được tích hợp để hoạt động trong một hệ thống tổng thể tạo thành môi trường tương tác trực tuyến nội bộ thống nhất trong doanh nghiệp. 

Giải pháp cho phép doanh nghiệp triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây hoặc trên nền tảng "điện toán đám mây riêng" cho phép doanh nghiệp chủ động trong đầu tư hạ tầng dữ liệu.